Kontakt

InMusic, o. z.
Lehockého 2
811 05 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

Štatutárny zástupca: Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.

IČO: 37926373
DIČ: 2022457558

IČ DPH: nie je platca DPH

Číslu účtu: SK74 0200 0000 0023 4967 3653
SWIFT: SUBASKBX

Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
Gorkého 9, 813 20 Bratislava

Zápis: Ministerstvo vnútra SR, VVS/1-900/90-30407, zapísané 26. 6. 2007

 

Kontaktná osoba pre objednávky:
Juraj Beráts
jurajberats@gmail.com
0948 531 744

Kontaktný formulár